Bibliotekos taisyklės

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
bibliotekos taisyklės

Gimnazijos biblioteka Jums!
Skaitykite mėgaudamiesi – tai didelis malonumas.


Bendroji tvarka:
1. Gimnazijos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra gimnazijos turtas, ir juo gali naudotis visa gimnazijos bendruomenė.
2. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą.
3. Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su bibliotekos taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
4. Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

Skaitytojas turi teisę:
1. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
2. Naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, vadovėliais, periodiniais leidiniais, skaitmeninėmis laikmenomis, internetu ir kt.).
3. Pateikti užklausą.

Skaitytojas privalo:
1. Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
2. Neišnešti knygų ir kitų spaudinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą.
3. Nustatytu laiku grąžinti paimtas knygas ir kitus spaudinius.
4. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems.
5. Bibliotekos patalpose nevalgyti, negerti, nešiukšlinti.
6. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose.
7. Kompiuterius naudoti tik mokymosi tikslais.

Skaitytojo atsakomybė:
1. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kaina.
2. Už nepilnamečių skaitytojų nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
3. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar pažeidęs bibliotekos taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį pranešta gimnazijos administracijai ir tėvams bei globėjams.
4. Baigiantis mokslo metams mokiniai ir darbuotojaiknygas ir vadovėlius grąžina į biblioteką nustatyta tvarka, o atostogų metu vėl galima naudotis biblioteka.
5. Pabaigęs gimnaziją arba nutraukęs mokymąsi joje, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.
6. Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka.